Hjem Nettavis Ber ministeren om særbehandling av menn

Ber ministeren om særbehandling av menn

MannsForum ber forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om positiv særbehandling av menn for å bedre kjønnsbalansen på kjønnssensitive utdanninger.

redaksjonen@mannsforum.no

Kvinner utgjør i dag det store flertallet av ansatte i barnehagene, skolene, barnevernet, familievernet, helsesykepleien, PPT-tjenesten, sosialkontorene, kjønnsforskningen og offentlig administrasjon. Dette er alle sammen kjønnssensitive områder og yrker hvor kjønn har til dels vesentlig betydning for tjenestens kvalitet, utøvelse og treffsikkerhet. Med hele 80-90 % kvinnedominans i barnehager og skoler er det for eksempel mye lettere for jentene enn for guttene å finne gode voksne rollemodeller, som særlig gutter som vokser opp uten far hjemme har et stort behov for.

Tap og savn

Mange gutter lider av et alvorlig farssavn og farstap etter at de ble boende hos mor etter foreldrenes samlivsbrudd, og særlig i de mange tilfellene der mor saboterer barnas samvær med far. Gutter i skolen opplever dessuten at skolen er bedre tilpasset jentene enn guttene, og at de blir høyere vurdert enn guttene. Forskjellbehandlingen har preg av kjønnsdiskriminering i praksis.

Med hele 70-80 % kvinnedominans innen barne- og familievernet opplever fedre f.eks. at de ansatte praktiserer morspresumsjon. Det vil si at de ikke holder seg kjønnsnøytrale under megling eller samtaletimer, men viser større forståelse og sympati med mødre enn med fedre. Barnas beste blir svært ofte omtolket til mors beste. 90 % av kjønnsforskerne er kvinner som viser svært liten interesse og forståelse for gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer. Kvinner forsker på kvinner. Forskjellsbehandlingen kan også betraktes som kjønnsdiskriminering av menn og fedre.

Ønsker ministermøte

På bakgrunn av forholdene har MannsForum nå sendt et brev til Forsknings- og utdanningsminister Henrik Asheim om å iverksette nødvendige likestillingstiltak for å stimulere universiteter og høyskoler til å innføre positiv særbehandling av menn på kjønnssensitive utdanninger for å rekruttere flere menn og bedre kjønnsbalansen i kjønnssensitive yrker.

MannsForum oppfordrer også statsråden om å oppheve den positive særbehandlingen av kvinner i yrker, og på samfunnsområder, som ikke er kjønnssensitive, som f.eks. real- og ingeniørfag. Og vi ber om et møte for å utdype utfordringene og drøfte aktuelle løsninger.

Les hele brevet fra MannsForum til Forsknings- og utdanningsministeren her.

Les mer om kjønnsforskjeller i høyere utdanning her.

Eufori eller dystopi?

Midt i coronakrisa kalles hele Storinget sammen for en dramatisk avgjørelse.

Fedrenes fortvilte kamp

Første gang publisert i NRK ytringAv Gunhild Maria Hugdal - Prest og stipendiat i etikk ved Det teologiske MenighetsfakultetetDenne teksten er skrevet for de...

Ledende forsker: Derfor er pappa like viktig for barna som mamma etter samlivsbrudd

Se foredraget om viktigheten for barn av å ha en stabil farsfigur etter samlivsbruddet og om forskningen på delt bosted, fra den amerikanske forskeren Fabricius. 

Hva skal til for at barnefagmiljøet senker skuldrene?

Hvorfor må det norske fagmiljøet stadig tilpasse sin argumentasjon? Dokumentasjonen på at de ikke har rett - blir stadig mer overveldende

Skal vi skape barn hvor far aldri har vært en teoretisk mulighet engang?

Mannsforums leder Arne Børke spør om det er en god ide å sette barn som kun har "prøverørsfedre" til verden og etterlyser barneperspektivet i debatten.

Podcast – En fars kamp for samvær med MannsForum

Leder av Barnelovsgruppen i MannsForum Henrik Hammerhei Slevigen besøkte MGO for å prate om Barneloven sammen med en pappa

Maskulinitet som positiv ressurs

Mediamytene om menn har vært mange og negative; vi leser om patriarkiet, gutteklubben grei, negativ maskulinitet, toxic-maskulinitet eller aggressiv seksualitet. Menn som voldelige og sexistiske. Maskuline uttrykksformer er både gammeldags og i krise. Mannsrollen beskrives som mistilpasset i det moderne samfunn, utslagene finner vi i former som vold, rus og relasjonsproblematikk.

Mannsforum uttaler seg i Nettavisen om Barnevernet som støtter mor økonomisk

Nettavisen, "MannsForum mener at barnevernets praksis vitner om forskjellsbehandling av mor og far. Barnevernet sier de er opptatt av fedreperspektivet."